Χωρίς κατηγορία

Δήμος Βισαλτίας: Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο 30 Σεπτεμβρίου

Συνέρχεται στην 21Η ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ( ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βισαλτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2018, της  παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ.55/Α/11-03-2020),των  υπ΄αριθ.18318/13-03-2020 ,40/20930/31-03-2020 και 163/33282/29-05-2020 Εγκυκλίων  του Υπουργείου Εσωτερικών. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ», στη Νιγρίτα.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται συνολικά 22 Θέματα

ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βισαλτίας έτους 2021.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαδικόλιος Θ.

ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση 20ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2020.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση 21ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2020.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση 22ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2020.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση 4ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βισαλτίας έτους 2020.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαδικόλιος Θ.

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση 23ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2020.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.
ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση 24ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2020.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση τροποποίησης-συμπλήρωσης της υπ΄αριθ.127/2020 (ΑΔΑ: 6ΦΨΦΩ9Β-ΗΝΓ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : «Περί αύξησης ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου του Δήμου Βισαλτίας».
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 9ο :Απόδοση ποσών σχολικής περιουσίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Βισαλτίας .
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Χατζημάρκος Α.

ΘΕΜΑ 10ο:Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 2.592,00 € από το ΥΠ.ΕΣ για καταβολή μισθωμάτων για το χρονικό διάστημα από 01.05.2020 έως 31.08.2020 των σχολικών μονάδων και υπηρεσιών των Δήμων που μεταφέρθηκαν σύμφωνα με το Ν.3852/2010.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 11ο:Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 2.906,55 € για πρόστιμα ΚΟΚ.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 12ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 76.935,00 € για 4η έως 6η μηνιαία τακτική επιχορήγηση έτους 2020 για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση παράτασης της Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Βισαλτίας και του Δήμου Αμφίπολης για την υποστήριξη του Δήμου Βισαλτίας σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης έργων( ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού) και υποστήριξης του Δήμου Αμφίπολης σε θέματα Ηλεκτρομηχανολογικών έργων.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.Βαδικόλιος Θ.

ΘΕΜΑ 14ο:Περιορισμοί βοσκής λόγω σύνταξης διαχειριστικής μελέτης Κερδυλλίου Όρους .
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μπιμπλιάς Θ.

ΘΕΜΑ 15ο:Περιορισμοί βοσκής λόγω σύνταξης πινάκων υλοτομίας Βερτίσκου Όρους έτους 2021.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μπιμπλιάς Θ.

ΘΕΜΑ 16ο:Ορισμός τακτικών ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βισαλτίας έτους 2019 και καθορισμός αμοιβής τους.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης κ.Ψαρράς Λ.

ΘΕΜΑ 17ο:Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μελέτης επί της διαδικασίας ανανέωσης –τροποποίησης των Περιβαλλοντικών Όρων για τη δραστηριότητα «Λειτουργία Γεωθερμικής Γεώτρησης (ΤΗ-8) και Γεώτρησης Επανέγχυσης» στην περιοχή Θερμών Νιγρίτας ,στον Δήμο Βισαλτίας της Π.Ε.Σερρών από τον «ΠΕΤΡΟ ΚΩΣΤΟΥΔΗ» (υποκατηγορία Α2-Ομάδα 5η:Εξορυκτικές δραστηριότητες με Α/Α 08).
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαδικόλιος Θ.

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μπιμπλιάς Θ.
ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση απόδοσης ποσού στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Βαδαρλής Β.

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση απόδοσης ποσού στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Χατζημάρκος Α.

ΘΕΜΑ 21ο:Παραλαβή –έγκριση της διαχειριστικής μελέτης του Δημοτικού Δάσους Αηδονοχωρίου για τη διαχειριστική περίοδο 2020-2029 .Έγκριση για διενέργεια υλοτόμησης της συστάδας 3β(1/2) , 1.433 κυβικά μέτρα (κ.μ.) ή 2.388 χωρικά κυβικά μέτρα (χ.κ.μ.) , τρόπος διάθεσης του λήμματος και τρόπος εκτέλεσης της υλοτομίας (δημοπρασία).
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μπιμπλιάς Θ.

ΘΕΜΑ 22ο:Παραλαβή –έγκριση της διαχειριστικής μελέτης του Δημοτικού Δάσους Βέργης για τη διαχειριστική περίοδο 2020-2029 .Έγκριση για διενέργεια υλοτόμησης της συστάδας 1γ ,1621 κυβικά μέτρα (κ.μ.) ή 2.702 χωρικά κυβικά μέτρα (χ.κ.μ.) , τρόπος διάθεσης του λήμματος και τρόπος εκτέλεσης της υλοτομίας (δημοπρασία).
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μπιμπλιάς Θ.