ΣΕΡΡΕΣ

Δήμος Βισαλτίας: Διαγωνισμός 167.942€ για την προμήθεια τροφίμων

Ο Δήμαρχος Δήμου Βισαλτίας, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Βισαλτίας και των Νομικών του Προσώπων για 24 μήνες» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά ομάδα για κάθε τμήμα της σύμβασης βάσει τιμής.

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα γραφεία του Δήμου Βισαλτίας (Ηρώων 2 Νιγρίτα, ΤΚ 62200) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2322353428 (αρμόδια υπάλληλος Παλατίου Μ.).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. Η δαπάνη της σύμβασης που θα προκληθεί θα βαρύνει τους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού κάθε φορέα. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 147.488,76 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 167.942,52 ευρώ με Φ.Π.Α. (13% & 24%) .

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10η ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 και ώρα 15:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή oι ενώσεις οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια της Διακήρυξης.

Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής 1% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.

Δείτε παρακάτω και κατεβάστε:

Την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Την ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)