Χωρίς κατηγορία

Δήμος Ηράκλειας: Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο με 9 θέματα

Συνεδριάζει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 19:00, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ηράκλειας κεκλεισμένων των θυρών το δημοτικό συμβούλιο , με 9 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Τα θέματα: 

1 .Έγκριση 2ου Α.Π.Ε του έργου «Αγροτική Οδοποιΐα Τ.Δ –Οδικό Τμήμα Δασοχωρίου».

2.Έγκριση και υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ηράκλειας και του συλλόγου με την επωνυμία ̈Το Χαμόγελο του Παιδιού ̈.

3.Ένταξη του Δήμου Ηράκλειας στο ̈Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Πόλεων – Προαγωγής Υγείας ̈ – Έγκριση καταστατικού – Ορισμός εκπροσώπων και Συντονιστικής Επιτροπής.

4.Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου ̈ΙΧΘΕΙΣ ̈ στην κ. Λαζάρου Νεραντζιά του Ιωάννη.

5.Χορήγηση άδειας παροχής υπηρεσιών διαδικτύου στην κ. Αναστασία Σιδέρη του Κωνσταντίνου.

.Έγκριση των όρων του μισθωτηρίου συμβολαίου εκμίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης και διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού στο γεωθερμικό πεδίο τοπικού ενδιαφέροντος Λιθοτόπου – Ηράκλειας Σερρών.

7.Έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για την υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης και διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού στο γεωθερμικό πεδίο τοπικού ενδιαφέροντος Λιθοτόπου – Ηράκλειας Σερρών – Αποδοχή της υπ ́αρ. 104/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

8.Τροποποίηση (4η) Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 – Αναμόρφωση (6η) του προϋπολογισμού του Δήμου Ηράκλειας έτους 2020.

9.Υλοτόμηση ή μη της συστάδας 1 καθώς και του κάτω ½ τμήματος της συστάδας 14 του δημοτικού δάσους Στρυμονικού – Διάθεση του λήμματος των παραπάνω συστάδων – Τρόπος εκτέλεσης της υλοτομίας.