Χωρίς κατηγορία

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Σερρών με 18 θέματα

Έχοντας υπόψη:
– Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών,
– το υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α με θέμα ¨Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19¨, σύμφωνα με την οποία τα πάσης φύσεως συλλογικά όργανα διοίκησης των Δήμων, δύναται να συνεδριάζουν κεκλεισμένων των θυρών, εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης της ΠΝΠ (ΦΕΚ αριθμ. 55/11-3-2020),
– την υπ’ αριθμ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α. και
– τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α’) «Πρόγραμμα Κλεισθένης I»,
σας καλούμε να προσέλθετε την 21 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στη ΔΗ.ΚΕ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (αίθουσα θεάτρου ¨ΑΣΤΕΡΙΑ¨), σε τακτική συνεδρίαση – κεκλεισμένων των θυρών, του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ   1ο:    Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στο δίκτυο των Κέντρων Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.) του Υπουργείου Οικονομικών και υπογραφής σχετικής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) και του Δήμου Σερρών.                                                                                                     

Εισηγητής: Ο Γενικός Γραμματέας κ. Τασούλης Μ.

ΘΕΜΑ   2ο:    Ορισμός νέου αναπληρωματικού μέλους του Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.).                                                                                                   

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ   3ο:    Αντικατάσταση και ορισμός νέου μέλους του Δ/κού Συμβουλίου της ¨Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κτηματικής Αξιοποίησης Δήμου Σερρών – Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ.¨.                                                                                              

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ   4ο:    Έγκριση αύξησης ωραρίου εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. μερικής απασχόλησης (καθαρίστριες σχολικών μονάδων) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν. 4483/2017.                                                                                                  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Σιαμάγκας Δ.

ΘΕΜΑ   5ο:    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 129/2020 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών με θέμα: ¨Έγκριση εγγραφών-διαγραφών νηπίων-βρεφών, στα τμήματα των παιδικών σταθμών του Δήμου Σερρών για το έτος 2020-2021¨.                                                                                                   

Εισηγητής: Ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Δεσποτίδης Ι.

ΘΕΜΑ   6ο:   Παραίτηση από άδεια υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου:

α) του κ. Κουλούδη Θεοχάρη του Γεωργίου   και

β) του κ. Χανούμη Δημητρίου του Γεωργίου.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταΐρης Γ.

ΘΕΜΑ   7ο:    Έγκριση διαγραφής επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταΐρης Γ.

ΘΕΜΑ   8ο:    Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.                                                                                                                                   

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ   9ο:    Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 325/2020 Α.Δ.Σ. ¨Βεβαίωση δαπάνης καθαρισμού ακάλυπτων χώρων δημοτών μας,  στην οδό Γρηγ. Ρακιτζή αρ. 46¨.                  

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  10ο:   Έγκριση τροποποίησης της Πράξης ¨Λειτουργία Κέντρου Συµβουλευ-τικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας στον Δήµο Σερρών¨ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ¨Κεντρική Μακεδονία 2014-2020¨.                                                                                                                                   

                        Εισηγητής: Η αντιδήμαρχος κ. Πάνου Σ.

ΘΕΜΑ  11ο:   Εκμίσθωση εκ νέου δια δημοπρασίας αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Χριστός.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ  12ο:   Περί διαγραφής δημοτικού ακινήτου:

α) στο αγρόκτημα Επταμύλων   και

β) στο αγρόκτημα Χριστός.                                                                                                 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  13ο:   Έγκριση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) του Δήμου Σερρών.                 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

ΘΕΜΑ  14ο:   Έγκριση παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και Δήμου Σερρών για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: ¨Προμήθεια – εγκατάσταση προκατασκευασμέ-νου συνθετικού τάπητα στίβου Δημοτικού Σταδίου Σερρών¨.                  

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  15ο:   Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. των έργων:

α) Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης  στοιχείων  οδικής  ασφάλειας

του οδικού δικτύου του Δήμου Σερρών έτους 2018   και

β) Συντήρηση και βελτίωση σχολικών κτηρίων  Δήμου  Σερρών  έτους 2018

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

ΘΕΜΑ  16ο:   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:

                        α) Συντήρηση και βελτίωση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης  οδικού

                             δικτύου έτους 2016  και

                        β) Συντήρηση και βελτίωση σχολικών κτηρίων  Δήμου  Σερρών  έτους 2017            

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  17ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ  18ο:   Περί θανάτωσης (κοπής) ή μη, ιστάμενων δένδρων, ευθύνης του Δήμου Σερρών.                                                                                                

Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Τουρτούρας Ι. & Δινάκης Κ.