ΣΕΡΡΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σέρρες: Συνεδριάζει το Δ.Σ. Βισαλτίας – Τα θέματα

Συνέρχεται στην 11η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Βισαλτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2018, της  παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ.55/Α/11-03-2020),των  υπ΄αριθ.18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29-05-2020 Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, της με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55400 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4206/τ.Β΄/12.09.2021) και της 60ης εγκυκλίου με υπ΄αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69.180/οικ.17530/13.09.2021 , η οποία θα πραγματοποιηθεί :

1) στην αίθουσα συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου  δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με τη λίστα αποδεκτών, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου  10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10, της με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55400 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4206 /τ.Β΄/12.09.2021) και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας & περιορισμού της διασποράς.

2) και με απομακρυσμένη σύνδεση, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr), για όσους από τη λίστα αποδεκτών της πρόσκλησης δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης το τελευταίο εξάμηνο, την Τετάρτη  22 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 20:00, για  συζήτηση και λήψη απόφασης σε 21 θέματα  ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση 1ης τροποποίησης της υπ΄αριθ.213/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον ορισμό των μελών  του  Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία :«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» λόγω αντικατάστασης τακτικού  μέλους. Έκδοση διαπιστωτικής πράξης για την ανασυγκρότηση  του  Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.

Εισηγητής: Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

 ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση 2ης τροποποίησης της υπ΄αριθ.214/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον ορισμό των μελών  του  Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» λόγω αντικατάστασης τακτικού  μέλους.

Έκδοση διαπιστωτικής πράξης για την ανασυγκρότηση  του  Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ.

Εισηγητής: Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

 ΘΕΜΑ 3o :Έγκριση 4ης τροποποίησης της υπ΄αριθ.243/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον ορισμό των μελών  του  Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία : «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης  Άρδευσης Δήμου Βισαλτίας και διακριτό τίτλο : «Δ.Ε.Υ.Α.Β.» λόγω αντικατάστασης τακτικού   μέλους. Έκδοση διαπιστωτικής πράξης για την ανασυγκρότηση  του  Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ.

Εισηγητής: Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση 2ης τροποποίησης της υπ΄αριθ.244/2019  απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον ορισμό των μελών  του  Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία :«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ»  λόγω αντικατάστασης μελών. Έκδοση διαπιστωτικής πράξης για την ανασυγκρότηση του  Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.

Εισηγητής: Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση 1ης τροποποίησης της υπ΄αριθ.245/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον ορισμό των μελών  του  Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία : «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» λόγω αντικατάστασης μελών. Έκδοση διαπιστωτικής πράξης για την ανασυγκρότηση του  Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.

Εισηγητής: Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης της υπ΄αριθ.26/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί αντικατάστασης τακτικού μέλους της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου Βισαλτίας για το έτος 2021 .

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ  7ο: Έγκριση  14ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2021.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ  8ο: Έγκριση  15ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2021.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση  16ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2021.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

 ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση  17ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2021.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

 ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση  18ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2021.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

 ΘΕΜΑ  12ο:Τακτοποίηση χρηματοδοτήσεων και διάθεση των εκτάκτων  ανειδίκευτων εσόδων.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ.Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 13ο:Απόδοση ποσών σχολικής περιουσίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια  Σχολική Επιτροπή.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ.Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 14ο:Περιορισμοί βοσκής λόγω σύνταξης  πινάκων υλοτομίας Βερτίσκου Όρους έτους 2022.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Μπιμπλιάς Θ.

 ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου(πρώην σχολική  περιουσία )  επί της οδού Γαρδίκα 4 στη Νιγρίτα.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ.Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 16ο:Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής του κ. Τζιάγκαλου Αλέξανδρου , Δικηγόρου Σερρών ,σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Α΄ 114) , για την παράσταση του   ενώπιον του Ειρηνοδικείου Νιγρίτας , κατά την συζήτηση της αγωγής των  κ.κ.Δημητρίου Κουτούση , Μαρίας Κουτούση  και Κωνσταντίνου Κουτούση.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 17ο:Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της  κ.Θεοδωρίδη Χριστίνας ,  Δικηγόρου Σερρών ,σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Α΄ 114), για την παράσταση της ενώπιον του Μονομελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου  Σερρών, κατά την συζήτηση της αγωγής των κ.κ. Μαυρομάτη Γεώργιου και Ζαφειριάδου Αναστασίας .

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ  18ο:Έγκριση έκθεσης εσόδων –Εξόδων B΄ τριμήνου 2021 για τον έλεγχο υλοποίησης –εκτέλεσης του προϋπολογισμού  έτους 2021.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ.Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 19ο:Καθιέρωση της 17ης Μαϊου ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας και τον εορτασμό αυτής ταυτοχρόνως σε όλη την Μακεδονία.

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Βισαλτίας κ.Μασλαρινός Α.

ΘΕΜΑ 20ο :Έγκριση διενέργειας υλοτόμησης της συστάδας 1γ,1621 κυβικά μέτρα (κ.μ.) ή 2.702 χωρικά κυβικά μέτρα (χ.κ.μ.)  έτους 2020 και της συστάδας 1α, 285 κυβικά μέτρα (κ.μ.) ή 475 κυβικά μέτρα (χ.κ.μ.) έτους 2021, του Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Βέργης , του  τρόπου  διάθεσης του λήμματος και  καθορισμός του  τρόπου  εκτέλεσης της υλοτομίας (δημοπρασία).

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.Μπιμπλιάς Θ.

 ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση διενέργειας υλοτόμησης της συστάδας 1α ,1γ και 3α  (1/2) 1688 κυβικά μέτρα (κ.μ.) ή 2.813  χωρικά κυβικά μέτρα (χ.κ.μ.) έτους 2021 , του Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Αηδονοχωρίου , του  τρόπου  διάθεσης του λήμματος και  καθορισμός  του τρόπου εκτέλεσης της υλοτομίας (δημοπρασία).

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.Μπιμπλιάς Θ.

 

 

Σχετικές ειδήσεις

Σέρρες: Μένει στο Μεσολόγγι αλλά του ζητούν να πληρώσει τέλη νεκροταφείου στις Σέρρες (Βίντεο)

Serres24

Κορωνοϊός: 1.608 τα νέα κρούσματα – 379 διασωληνωμένοι και 51 θάνατοι

Serres24

Σέρρες – Νυκτοπάτης: Φουλ επίθεση στην πρώην δημοτική αρχή Αγγελίδη

stydio3