ΣΕΡΡΕΣ

Νομός Σερρών: Δημοπρατούνται έργα 16.726.000,00 ευρώ

Με Ανοικτή Διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων αποφασίστηκαν και τα έργα της ΠΕ Σερρών που χρηματοδοτεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και συγκεκριμένα :

«Επείγοντα έργα συντήρησης και αποκατάστασης αναχωμάτων τάφρου Μπέλιτσας στα Δ.Δ. Σκουτάρεως, Κωνσταντινάτου και Αγίας Ελένης του Δήμου Σερρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων πλημμυρικών φαινομένων»,
Ενάριθμος έργου: 2014ΣΕ57200002, προϋπολογισμού: 1.000.000,00 €

«Συντήρηση Ο.Α. Σερρών προς Δράμα έως τα όρια του Δήμου Ν. Ζίχνης»,
Ενάριθμος έργου: 2014ΣΕ57100004, προϋπολογισμού: 1.556.000,00 €

«Επείγοντα έργα αποκατάστασης διάβρωσης, ενίσχυση αναχώματος ποταμού Στρυμόνα στην περιοχή του Δ.Δ. χειμάρρου και του Δ.Δ. Βαρικού του δήμου Ηρακλείας Σερρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων πλημμυρικών φαινομένων», Ενάριθμος έργου: 2014ΣΕ57200002, προϋπολογισμού: 1.100.000,00 €

«Επείγοντα έργα κάτω ρου ποταμού Στρυμόνα με απομάκρυνση νησίδων στην περιοχή των Δήμων Εμ.Παππά και Βισαλτίας για την αντιμετώπιση έκτακτων πλημμυρικών φαινομένων»,
Ενάριθμος έργου: 2014ΣΕ57200002, προϋπολογισμού: 1.200.000,00 €

«Επείγοντες εργασίες καθαρισμού και διαπλάτυνσης-ενίσχυσης κοίτης του ποταμού Αγγίτη σε αγροκτήματα των Δ.Δ. Σ.Σ. Αγγίστας και Σ. Λευκοθέας του Δήμου Νέας Ζίχνης Σερρών για την αντιμετώπιση έκτακτων πλημμυρικών φαινομένων», Ενάριθμος έργου: 2014ΣΕ57200002, προϋπολογισμού: 300.000,00 €

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων της συνεδρίασης για την ΠΕ Σερρών ανέρχεται στα 16.726.000,00 ευρώ καθώς εκτός των ανωτέρω έργων που χρηματοδοτεί το Υπουργείο καθορίστηκε με τον ίδιο τρόπο και η εκτέλεσης των παρακάτω έργων ανά χρηματοδότηση :
1.«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020, 2021, 2022», κωδ. αρ. 2014ΕΠ50800007 (συνεχ. έργο: 2013ΕΠ00800027), προϋπολογισμού: 3.320.000,00 €
2.”ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ Γ΄ ΦΑΣΗ” του έργου “FLOOD PROTECTION” που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020″, προϋπολογισμού: 4.000.000,00 € και Ενάριθμους έργου: 2017ΕΠ20860019 και 2019ΕΠ00800010,
3.«ΑΡΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΕ ΑΝΑΧΩΜΑΤΑ ΤΟΥ Π. ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΟΡΕΜΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ», Κωδ. έργου: 2019ΕΠ00800009, προϋπολογισμού: 1.150.000,00 €

Τέλος καθορίστηκε ο τρόπος δημοπράτησης Έργων – Μελετών του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Υ/Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών για το έτος 2020, χρηματοδοτούμενων από ΚΑΠ – ΙΔΠ.με Ανοικτή Διεθνή Διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
Και συγκεκριμένα :
1. «Μελέτη διευθέτησης – οριοθέτησης τμήματος ρεμάτων Αγίου Ιωάννη, Εμ. Παππά / Πεντάπολης, Μεσοράχης / Δήμητρας και Αγ. Βαρβάρας», Κωδ. αρ. 1123ΣΕΡ001ΚΑΠ20, προϋπολογισμού: 700.000,00 €
2. «Οριζόντια σήμανση οδικού δικτύου Π.Ε. Σερρών»,
Κωδ. έργου: 2131ΣΕΡ001ΚΑΠ20, προϋπολογισμού: 700.000,00 €
3. «Αποκατάσταση τεχνικού στην είσοδο του οικισμού Αγίας Ελένης», Κωδ. έργου: 2131ΣΕΡ002ΚΑΠ20, προϋπολογισμού: 250.000,00 €
4. «Αποκατάσταση παροχετευτικότητας τεχνικών στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Σερρών», Κωδ. έργου: 2131ΣΕΡ004ΚΑΠ20, προϋπολογισμού: 370.000,00 €
5. «Συντήρηση φράγματος Λιθοτόπου και Συμβολής, Αντλιοστασίου Β2 και Υδροληψιών Υ1, Υ2, Υ3»,
Κωδ. έργου: 1122ΣΕΡ001ΔΠ20,προϋπολογισμού: 400.000,00€
6. «Αποκατάσταση οδικής ασφάλειας»,
Κωδ. Έργου:2131ΣΕΡ001ΙΔΠ20, προϋπολογισμού: 480.000,00 €

την δημοπράτηση των παρακάτω έργων με Ανοικτή Διαδικασία:
1. «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών γέφυρας ποταμού Αγγίτη», Κωδ. έργου:2131ΣΕΡ003ΚΑΠ20, προϋπολογισμού :70.000,00€
2. «Αποκατάσταση βλαβών ηλεκτροφωτισμού Επαρχιακού Δικτύου Π.Ε. Σερρών», Κωδ. έργου: 2131ΣΕΡ005ΚΑΠ20, προϋπολογισμού: 70.000,00 €
3. «Συντήρηση εγκαταστάσεων Εργοταξίου Π.Ε. Σερρών και αύλειου χώρου Διοικητηρίου», Κωδ. έργου: 4271ΣΕΡ001ΙΔΠ20, προϋπολογισμού: 60.000,00 €