Χωρίς κατηγορία

Κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα

Κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 σύμφωνα με το σχέδιο νόμου «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές διατάξεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων» που αναρτήθηκε πριν από λίγο για διαβούλευση.

Οι τρείς ποσοστιαίες μονάδες επιμερίζονται ως εξής: α. Κατά 1,85 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλίστρων υπέρ κλάδου ανεργίας. Η μείωση επιμερίζεται κατά 1,49 στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,36 στο ασφάλιστρο του εργαζομένου. Το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας διαμορφώνεται σε 2,4 % και κατανέμεται 1,2 % στον εργοδότη και 1,2 % στον εργαζόμενο.

β. Κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π) , η οποία μειώνεται κατά 0,12 από την εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.) και κατά 0,18 πμ από την εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.). Το συνολικό ασφάλιστρο διαμορφώνεται σε 0,16 % και κατανέμεται ως εξής:

βα. Εργοδοτική εισφορά 0,06 % υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.)

βγ. Εισφορά εργαζομένου 0,10 % υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.).

γ. Κατά 0,85 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π) και αφορά αποκλειστικά ασφάλιστρο του εργαζόμενου. Το αντίστοιχο ασφάλιστρο του εργαζομένου υπέρ Ε.Λ.Ε.Κ.Π. διαμορφώνεται σε 0,35 % και αφορά ασφάλιστρο υπέρ πρώην ΟΕΕ .

Το ίδιο σχέδιο νόμου περιλαμβάνει διατάξεις για την απλούστευση των διαδικασιών χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας ενώ προβλέπει αλλαγή στη διαδικασία για την πληρωμή των εξόδων κηδείας που σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις. Στο εξής ο δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση, κατόπιν ταυτοποίησης, στον δικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Στην αίτηση θα συμπληρώνονται ενδεικτικά ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του αιτούντος, ο ΑΜΚΑ του θανόντος, ο ΑΦΜ της επιχείρησης που τέλεσε την τελετή και στοιχεία ταυτοποίησης του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών. Οι επιχειρήσεις που τελούν την τελετή για ασφαλισμένους ή συνταξιούχους του e-Ε.Φ.Κ.Α. υποχρεούνται στην έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου προς τους δικαιούχους, το οποίο αναρτούν υποχρεωτικά στο τέλος κάθε μήνα στον δικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α. Η πληρωμή πραγματοποιείται βάσει του αναγραφόμενου στο τιμολόγιο ποσού και μέχρι το ύψος που προβλέπεται στις καταστατικές διατάξεις των επιμέρους φορέων.

Οι διατάξεις που αφορούν τον τομέα της πρόνοιας προβλέπουν:

1. Οι δικαιούχοι του επιδόματος γέννησης που έχασαν την προθεσμία για την υποβολή αίτησης , μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγησή του μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.

2. Ορίζονται αυστηρότερες προδιαγραφές για την αδειοδότητση και τη λειτουργία των Κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Οι ώρες απασχόλησης των παιδιών θα δηλώνονται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα.

3. Καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την καταβολή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης σε άστεγους και ευάλωτες ομάδες.

4. Καθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ανάδοχοι γονείς οι οποίοι πρόκειται να φιλοξενήσουν ανήλικα παιδιά.

5. Παρατείνονται από τη λήξη τους και για πέντε (5) έτη οι προθεσμίες για ζητήματα αποκατάστασης προσφύγων

6. Καθορίζεται ως προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού η εγγραφή και η φοίτησή του σε σχολείο.

7. Καθορίζονται οι προυποθέσεις για τη χορήγηση επιδόματος στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων. Το ύψος του επιδόματος ισούται με το ποσό του συμφωνηθέντος μισθώματος με ανώτατο όριο το ποσό των 362,00 ευρώ.