Χωρίς κατηγορία

Δήμος Σερρών: Μια ακόμη πρόσληψη ειδικού συνεργάτη δημάρχου

Ο Δήμαρχος Σερρών έχοντας υπόψη:
– τις διατάξεις των άρθρων 11-17 και 163 του Ν. 3584/2007
– Τα άρθρα 213 και 68 του Ν. 45555/2018
– Την ανάγκη πλήρωσης μίας θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου για την κάλυψη αναγκών σε νομικά και θέματα συντονισμού διαχείρισης, καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν αίτηση, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης
Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου με πτυχίο Νομικής και με αρμοδιότητες:

1) την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών για εξώδικα αιτήματα προς το Δήμο

2) Παροχή συμβουλών και επιμέλεια συμβάσεων και συμφωνιών Δήμου με τρίτους,

3) Παροχή υποστήριξης σε νομικά θέματα πριν αυτά οδηγηθούν σε δικαστική διαδικασία,

4) Παροχή υπηρεσιών συντονισμού των αρμοδίων οργάνων & δομών του Δήμου και παροχή επιστημονικής βοήθειας υποστήριξής τους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού καθώς και την ειδική εμπειρία που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007, δηλαδή:
1. Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). (άρθρο 12 Ν.3584/2007).
2. Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος). (άρθρο 13 Ν.3584/2007).
3. Να είναι υγιείς (άρθρο 14 Ν.3584/2007).
4. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί από αυτές νόμιμα (άρθρο 15 Ν.3584/2007).
5. Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 16 Ν.3584/2007).
6. Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 Ν.3584/2007).
7. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής.
8. Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε νομικά θέματα και κατά προτίμηση ειδίκευση στις αρμοδιότητες που περιγράφονται ως ανωτέρω.

Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο email : prosopikou@serres.gr του Τμήματος Προσωπικού του Δήμου Σερρών,
υπόψη κ. Καραγιαννίδη Δημήτριου, από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας και για πέντε (5) ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και των αργιών, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Α) Υπογεγραμμένη αίτηση
Β) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
Γ) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών
Δ) Αποδεικτικά εμπειρίας
Ε) Υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι τα γενικά προσόντα διορισμού του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17)
πληρούνται.  καθώς και οποιαδήποτε άλλα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα παραπάνω αναφερόμενα
προσόντα τους.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ την απόφαση