Χωρίς κατηγορία

Δήμος Ν. Ζίχνης: Συνεδριάζει σήμερα το δημοτική συμβούλιο

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου,  λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις τoυ άρθρ. 74 του Ν. 4555/2018, σας προσκαλεί να προσέλθετε στην τακτική ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ συνεδρίαση (12η) του σώματος που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την 30η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ. 

Η συνεδρίαση, λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

 1. Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
 2. Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
 3. Έγκριση διενέργειας της δαπάνης και διάθεσης της πίστωσης για την προμήθεια ειδών δεξιώσεων και δάφνινων στεφανιών κατάθεσης για τις τοπικές εορτές των Κοινοτήτων Αγιοχωρίου, Αλιστράτης και Αγγίστας.
 4. Έγκριση έκδοσης άσκησης υπαιθρίου εμπορίου (πλανοδίου) στην παραγωγό Κόνσουλα Σταματία του Νικολάου, κατοίκου κοινότητας Θολού.
 5. Εξέταση της αίτησης της Καγιόγλου Σουλτάνας του Γεωργίου για παραίτηση από την εκμίσθωση του κοινοτικού καφενείου Μανδηλίου και λήψη απόφασης περί εκ νέου εκμίσθωση ή όχι.
 6. Έγκριση αντικατάστασης μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Ζίχνης λόγω συνταξιοδότησης του τακτικού μέλους.
 7. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων συνολικά για τον Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα για το έτος 2021.
 8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Ασφαλτόστρωση Τ.Κ.», αναδόχου Γκότση Νικολάου του Ευαγγέλου.
 9. Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου με τίτλο «Εξωτερικό υδραγωγείο Τ.Κ. Δραβήσκου», αναδόχου Μάνου Δημητρίου.
 10. Έγκριση αποδοχής της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Γαζώρου για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας», αναδόχου Καφεστίδη Νικολάου του Ιωάννη.
 11. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Εξωτερικό υδραγωγείο Τ.Κ. Μαυρολόφου», αναδόχου Μάνου Δημητρίου.
 12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Ανόρυξη-αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στο Μαυρόλοφο», αναδόχου Μπαλάσκα Αντώνη.
 13. Επικαιροποίηση της υπ’αριθμ. 6/2018 μελέτης με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου πράσινου σημείου του Δήμου Νέας Ζίχνης».
 14. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αποθήκη σε γεωτεμάχιο στο αγρόκτημα Νέας Ζίχνης Σερρών.