ΣΕΡΡΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δήμος Ν. Ζίχνης: Οι νέοι αντιδήμαρχοι

  • Με απόφαση του δημάρχου Νέας Ζίχνης Παντελή Μπόζη ορίζονται οι κάτωθι Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας, ως Αντιδήμαρχοι του Δήμου Νέας Ζίχνης, με θητεία από 09-01-2024 μέχρι 31-03-2025 και τους μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες:

1.- Τον κο Γκαλάπη Χρυσόστομο του Αθανασίου, Αντιδήμαρχο χωρίς αντιμισθία, του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών

2.- Τον κο Κορδοκούζη Θεόδωρο του Αποστόλου, Αντιδήμαρχο χωρίς αντιμισθία, του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών

3.- Τον κο Νταράκη Κωνσταντίνο του Γρηγορίου, Αντιδήμαρχο με αντιμισθία, του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας

4.- Τον κο Τσαμπάζη Ευστάθιο του Στέργιου, Αντιδήμαρχο με αντιμισθία του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου

5.- Τον κο Κούτλε Θεόδωρο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο με αντιμισθία του Αυτοτελούς Γραφείου Οικονομικής Ανάπτυξης (σε θέματα φυτικής και ζωικής παραγωγής, γεωργικής ανάπτυξης, εμπορικών και λοιπών δραστηριοτήτων)

6.- Την κα Ταρπινίδου-Κακή Μαγδαλήνη του Θεοδώρου, Αντιδήμαρχο με αντιμισθία του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Βοήθειας, Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας

7.- Τον κο Γρόσδη Ιωάννη του Θεοδώρου, Αντιδήμαρχο με αντιμισθία, καθ’υλην αρμόδιο για την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή όλων των εγγράφων και των
δραστηριοτήτων του καταργούμενου νομικού προσώπου με την επωνυμία «Κέντρο προσχολικής αγωγής-κοινωνικής αλληλεγγύης και αθλητισμού Δήμου Νέας Ζίχνης» (Κ.Π.Α.Κ.Α.Α.)