ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΡΡΕΣ

Διαγωνισμός του δήμου Αμφίπολης για την εκµίσθωση του αναψυκτηρίου στα Νέα Κερδύλια

Ο Δήμος Αμφίπολης προκηρύσσει πλειοδοτική δηµοπρασία για την εκµίσθωση δηµοτικού καταστήµατος (ισόγειο κατάστηµα) που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία των Νέων Κερδυλίων µε χρήση «αναψυκτηρίου» που περιλαµβάνει τους χώρους: α) αίθουσα εστιάσεως µε κουζίνα, καθαρού εµβαδού 125,20 τ.µ., β) δύο WC, εµβαδού 8,40 τ.µ. και γ) αποθήκη τροφίµων, εµβαδού 7,70 τ.µ..

Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί – σε συνέχεια της υπ’ αριθµ.: 2667/1-4-2020 γνωστοποίησης αναβολής της – στις 25/05/2020 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 π.µ. στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αµφίπολης.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς µισθώµατος για το µίσθιο ορίζεται το ποσό των τριακοσίων ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (301,50) ευρώ µηνιαίως για το ισόγειο κατάστηµα.

Μαζί µε την συµµετοχή τους οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συµµετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 1.085,40 ευρώ.

Σε περίπτωση που η δηµοπρασία αποβεί άγονη, θα επαναληφθεί την 01/06/2020, ηµέρα ∆ευτέρα, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.

(Το Δημοτικό Κατάστημα βρίσκεται στο Κέντρο των Μαρτυρικών Κερδυλλίων – Απέναντι από τον Ι.Ν Αγίων Αναργύρων Νέων Κερδυλλίων και το Εκκλησιαστικό Μουσείο της ενορίας- Μέσα στην όμορφη με πλατάνια ανακαινισμένη πλατεία των Νέων Κερδυλλίων με μικρό αμφιθέατρο και παιδική χαρά όπου γίνονται όλες οι Κοινοτικές – Ενοριακές – Πολιτιστικές εκδηλώσεις. Στον πάνω όροφο του Δημοτικού Καταστήματος σύντομα θα στεγασθεί το Ιστορικό Μουσείο των Μαρτυρικών Κερδυλλίων – Απέναντι από το Δημοτικό Κατάστημα βρίσκονται και οι στάσεις ΚΤΕΛ των Λεωφορείων Σερρών και Θεσσαλονίκης )

Πληροφορίες για τους όρους της δηµοπρασίας και αντίγραφα της διακήρυξης της δηµοπρασίας παρέχονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, από το αρµόδιο γραφείο του ∆ήµου Αµφίπολης, τηλέφωνο 2324350111.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερώνονται και από το πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς και από την ιστοσελίδα του ∆ήµου Αµφίπολης www.dimos-amfipolis.gr.