ΣΕΡΡΕΣ

Δάνειο και για την Δ.Ε.Υ.Α. Ηράκλειας

Οικονομική ενίσχυση της Δ.Ε.Υ.Α Ηράκλειας λόγω αδυναμίας κάλυψης λειτουργικών αναγκών.

Tο Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ηράκλειας, δια τηλεδιάσκεψης, την Παρασκευή 22η Μαΐου 2020 αποφάσισε μεταξύ άλλων και:

1. Την οικονομική ενίσχυση της ΔΕΥΑ Ηράκλειας με το ποσό των 850.000,00€ από τους ΚΑΠ του
Δήμου έναντι δικαιουμένων μελλοντικών επιχορηγήσεων.
2. Την αποστολή αιτιολογημένου αιτήματος έκτακτης επιχορήγησης από τους ΚΑΠ έναντι
δικαιουμένων επιχορηγήσεων.
3. Ο αριθμός των δόσεων παρακράτησης αυτής από τις μελλοντικές επιχορηγήσεις των ΚΑΠ να
είναι εβδομήντα δύο (72), ύστερα από σχετικό αίτημα.
4. Το ετήσιο ύψος της ταυτόχρονης εκχώρησης μέρους των μελλοντικών εσόδων της ΔΕΥΑ
Ηράκλειας προς τον Δήμο Ηράκλειας, έως την πλήρωση του ποσού της ενίσχυσης να ανέρχεται
στο ποσό των 141.666,66€.
5. Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο