Χωρίς κατηγορία

Αναστολή στο τέλος 10% της συνδρομητικής τηλεόρασης

Αναστέλλεται από 1 Οκτωβρίου 2020 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2021 η επιβολή τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση. Το κόστος του συγκεκριμένου μέτρου ανέρχεται στα 18 εκατ. ευρώ. Το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης ανέρχεται σε 10% επί του μηνιαίου λογαριασμού των συνδρομητών.

Πρόκειται για ένα μνημονιακό μέτρο που επιβλήθηκε στο πλαίσιο του τρίτου ελληνικού προγράμματος. Συγκεκριμένα το μέτρο ξεκίνησε στις 1-6-2016 αναλογικά υπέρ του Δημοσίου, με την ονομασία «τέλος στη συνδρομητική τηλεόραση», και βαρύνει τους συνδρομητές των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης.

Το τέλος αυτό επιβάλλεται επί κάθε μηνιαίου λογαριασμού κάθε σύνδεσης σε συνδρομητική τηλεόραση και υπολογίζεται ως ποσοστό 10% επί του συνολικού μηνιαίου λογαριασμού, περιλαμβανομένου και του παγίου τέλους που εισπράττεται υπέρ της επιχείρησης, προ του φόρου προστιθέμενης αξίας.

Εάν ο λογαριασμός εκδίδεται για περισσότερους μήνες, επιβάλλονται τόσα τέλη όσα και οι μήνες. Στην περίπτωση αυτή, για την εξεύρεση του τέλους, ο λογαριασμός επιμερίζεται σε ίσα μέρη, ανάλογα των μηνών για τους οποίους εκδίδεται, εφόσον από αυτόν δεν προκύπτει διαφορετικός επιμερισμός.