ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΕΡΡΕΣ

Ανακοίνωση της “Δημοτικής Πρωτοβουλίας Σερραίων” με πυρά κατά Αλ. Χρυσάφη για την κατασκευή διυλιστηρίου νερού

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΣΕΡΡΑΙΩΝ
«ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ” ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 5.885.000 € ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΥΧΕΙ ΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΟΛΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ»

Το έργο της «Κατασκευής διυλιστηρίου νερού πόλης Σερρών» προϋπολογισμού 5.885.000 €, είναι ένα μεγάλο και σημαντικό έργο, που σκοπό έχει την καλύτερη διαχείριση του υδατικού δυναμικού με σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη και αποτελεί ένα πολύ ευχάριστο γεγονός για το Δήμο Σερρών.

Είναι ένα διαχρονικό έργο που θα πρέπει να τύχει το σεβασμό όλων και σε καμία περίπτωση να μην αποτελέσει αντικείμενο μικροπολιτικής εκμετάλλευσης από κανέναν.
Η προσπάθεια για το έργο αυτό ξεκίνησε από το 2008 με την εκπόνηση μελέτης, κατόπιν από το 2011 και μετά με συνεχείς προσπάθειες, το έργο στις 02-08-2018 εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας, εξασφαλίζοντας πίστωση 5.880.000 € και αφού ολοκληρώθηκε ο διεθνής διαγωνισμός, αναδείχθηκε οριστικός ανάδοχος στις 16-07-2019.
Η δημοτική αρχή Χρυσάφη, που παρέλαβε το έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 5.880.000 € και οριστικό ανάδοχο, καλείται τώρα να υλοποιήσει το έργο.
Για την πλήρη και αντικειμενική ενημέρωση των δημοτών, το ιστορικό του έργου λεπτομερώς έχει ως εξής:
Με την αριθ. 130/10.10.2008 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών (Πρόεδρος ΔΣ, Βλάχος Ιωάννης Δήμαρχος Σερρών), εγκρίθηκαν τα συμβατικά τεύχη για την «Μελέτη Διυλιστηρίου νερού πόλης Σερρών», όπου και προβλέπονταν η κατασκευή αυτού στην ευρύτερη περιοχή του Αγ. Ιωάννη, σε χώρο του γηπέδου της γεώτρησης Γ2 του Αγ. Ιωάννη. Η εν λόγω απόφαση εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με το αριθ. 14018/08/30.01.2009 έγγραφό της.

Με την αριθ. 128/30.10.2009 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών (Πρόεδρος Τσιμερίκας Γεώργιος) εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙΙ και αναδείχθηκε ο ανάδοχος (ΝΑΜΑ, Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ) για την μελέτη του έργου. Η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία υπογράφηκε στις 21.12.2009, την οποία και ολοκλήρωσε σε χρονικό διάστημα 11 μηνών.
Η έγκριση της μελέτης των περιβαλλοντικών όρων, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) εκδόθηκε στις 13.05.2016 (αρ. πρωτ. 24373/13.05.2016) (Δήμαρχος Αγγελίδης Πέτρος, Πρόεδρος Χασαπίδης Κων/νος).
Στις 01.11.2017, εκδόθηκε πρόσκληση (αρ. πρωτ. 5507/09.11.2017) από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» του Άξονα Προτεραιότητας 06 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Προώθηση της Αποδοτικότητας των Πόρων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με τίτλο «Υποδομές βελτίωσης της ποιότητας και διασφάλισης της ποσότητας πόσιμου νερού ύδρευσης και περιορισμός διαρροών», με κωδικό πρόσκλησης 033.6b και Α/Α ΟΠΣ 1602.
Η ΔΕΥΑ Σερρών (Δήμαρχος Αγγελίδης Πέτρος, Πρόεδρος κ. Γάτσιος Ιωάννης) έχοντας ετοιμότητα προέβη:

1. Με την αριθ. 44/01.03.2018 απόφαση ΔΣ της Επιχείρησης σε έγκριση υποβολή πρότασης για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Κατασκευή Διυλιστηρίου νερού πόλης Σερρών» προϋπολογισμού 5.885.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» του Άξονα Προτεραιότητας 06 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Προώθηση της Αποδοτικότητας των Πόρων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
2. Με την αριθ. 45/01.03.2018 απόφαση ΔΣ της Επιχείρησης σε έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για το έργο με τίτλο «Κατασκευή Διυλιστηρίου νερού πόλης Σερρών».
3. Με την αριθ. 58/01.03.2018 απόφαση ΔΣ της Επιχείρησης σε έγκριση της προ – μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Κατασκευή Διϋλιστηρίου Νερού Πόλης Σερρών» προϋπολογισμού μελέτης 5.885.000,00 €, πλέον ΦΠΑ.
4. Με την αριθ. πρωτ. 4386/02.08.2018 απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης «Κατασκευή διυλιστηρίου νερού πόλης Σερρών με κωδικό ΟΠΣ 5027244 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020”». Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης και ειδικότερα του φυσικού αντικειμένου ορίσθηκε σε 24 μήνες.
5. Με την αρ. πρωτ. ΔΕΥΑΣ 11073/20-11-2018 κατατέθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης αποτελέσματα διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για το διυλιστήριο νερού πόλης Σερρών
6. Με το αρ. πρωτ. 6752/03-12-2018 εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης μας κοινοποιήθηκε η έγκριση διακήρυξης για το υποέργο «Κατασκευή Διϋλιστηρίου νερού, πόλης Σερρών» Α/Α 1 της πράξης 5027244
7. Με την αριθμ. 422/07.12.2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης για το έργο με τίτλο «Κατασκευή Διυλιστηρίου νερού πόλης Σερρών» προϋπολογισμού 5.885.000,00 ευρώ (με Απρόβλεπτα και Αναθεώρηση, αλλά χωρίς το Φ.Π.Α. ). με εργολαβία μετά από διαγωνισμό με το σύστημα Μελέτη – Κατασκευή, με επίβλεψη του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΣ, το οποίο και θα μεριμνήσει για την χρησιμοποίηση άριστων υλικών και για την πλήρη εφαρμογή της μελέτης.
8. Με το αρ. πρωτ. ΔΕΥΑΣ 12092/20-12-2018 δημοσιεύθηκε η προκήρυξη στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
9. Με την αριθμ. 15/22.01.2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, έγινε ενημέρωση επί διαγωνισμού του έργου με τίτλο “Κατασκευή Διϋλιστηρίου νερού, πόλης Σερρών.
10. Με την αριθ. 166/07.05.2019 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε το πρακτικό διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή διυλιστηρίου νερού πόλης Σερρών» σύμφωνα με το οποίο ως προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται η εταιρεία Ένωση Οικονομικών Φορέων με την επωνυμία «Κ/ΞΙΑ ENVITEC Α.Ε. , Τ.Ε.Σ. Α.Ε.» με τελικό ποσό προσφοράς 4.666.487,00 ευρώ, με Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%.
11. Με την αριθ. 210/16.07.2019 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε κατακύρωσης διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή Διυλιστηρίου νερού πόλης Σερρών» με την εταιρεία «Κ/ΞΙΑ ENVITEC Α.Ε., Τ.Ε.Σ. Α.Ε.» και αποφασίσθηκε η ανάθεση του έργου και η υπογραφή της σύμβασης από την εν λόγω Κ/ΞΙΑ
12. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 30.09.2019 από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Σερρών κ. Χαλκιόπουλο Αλέξανδρο και τον κ. Δρακόπουλο Χρήστο, νόμιμο εκπρόσωπο της Κ/ΞΙΑΣ, με την υποχρέωση της Κ/Ξ να ολοκληρώσει την κατασκευή του Διυλιστηρίου μέσα σε προθεσμία 24 μηνών.

Ήδη το έργο εξελίσσεται ομαλά και στις αρχές του 2021, αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
της Δημοτικής Πρωτοβουλίας Σερραίων
Αραμπατζής Θεόδωρος
Δούκας Γεώργιος
Χράπας Παντελής
Γκότσης Ηλίας