Χωρίς κατηγορία

Δήμος Σερρών: Ζήτημα ακυρότητας για την συνεδρίαση του ΔΣ

Προκειμένου να ξεπεραστούν τα προβλήματα της σημερινής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Σερρών, περί ακυρότητας, λόγω του ότι κάποιο σύμβουλοι δεν παρέλαβαν με emails τις προσκλήσεις,  όπως υποστηρίζουν συνδυασμοί της αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, κ Βασίλης Κατιρτζόγλου, απέστειλε νέα πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση, ώστε να ξεπεραστεί το νομικό ζήτημα.

Συγκεκριμένα

Έχοντας υπόψη:

– Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 ΤΑ) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι»,

– την παρ. 9 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

– το υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α με θέμα ¨Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19¨, είτε δια περιφοράς, με τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρων 67, παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ. 1, του Ν. 4635/2019 δηλ. με έκδοση πρόσκλησης από τον Πρόεδρο, με την οποία θα περιγράφεται η δια περιφοράς λήψη της απόφασης, και με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του συλλογικού οργάνου. Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα εκ της διάταξης της ΠΝΠ, χωρίς να απαιτείται αιτιολόγησή της, αναφορικά με τον κατεπείγον χαρακτήρα των θεμάτων, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και με την βάσιμη πιθανολόγηση κινδύνου εκ της αναβολής λήψης απόφασης. Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται με τον τρόπο αυτό, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,

– την υπ’ αριθμ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α.,

– το γεγονός ότι λόγω αδυναμίας παράδοσης σε ορισμένους Δημ. Συμβούλους της υπ’ αριθμ. 11 πρόσκλησης του Δημ. Συμβουλίου λόγω τεχνικού προβλήματος που δεν αφορούσε σε υπαιτιότητα των Δημοτικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το αρ πρωτ. 21056/29-07-2020 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμ. Μηχανογράφησης, Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Το συγκεκριμένο πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι εμφανίστηκε δυσλειτουργία στα e-mail ορισμένων Δημ. Συμβούλων με αποτέλεσμα η πρόσκληση να σταλεί μεν έγκαιρα και εμπρόθεσμα, όμως όπως ενημερωθήκαμε εκ των υστέρω να μην παραληφθεί έγκαιρα από ορισμένους Δημ. Συμβούλους λόγω του ανακύψαντος αιφνιδίως τεχνικού προβλήματος,

σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δημαρχιακού Μεγάρου Σκουτάρεως σε κατεπείγουσα συνεδρίαση – κεκλεισμένων των θυρών, του Σώματος, που θα γίνει στις 29 Ιουλίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που κοινοποιήθηκαν ήδη με την υπ’ αριθμ. 11 πρόσκληση ημερήσιας διάταξης καθώς και των προ ημερήσιας διάταξης θεμάτων που επίσης κοινοποιήθηκαν ήδη. Η 11η πρόσκληση ακυρώνεται για τους ανωτέρω λόγους. Η συνεδρίαση πρέπει να γίνει κατεπειγόντως διότι όλα τα θέματα έχουν επείγοντα χαρακτήρα και τυχόν αναβολή λήψης αποφάσεων, λόγω και του θέρους, θα δυσχεράνει ουσιαστικά και θα επιφέρει σοβαρά εμπόδια στη λειτουργία του Δήμου.