ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πρόγραμμα «Σπίτι μου» του ΟΑΕΔ: Αλλαγές σε εισοδηματικά κριτήρια και ηλικία κατοικίας

Διπλασιάζεται το ύψος της χρηματοδότησης της ΔΥΠΑ κατά 375 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα «Σπίτι μου» και επέρχονται αναδρομικά αλλαγές σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή.

Ειδικότερα ο υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης προχώρησε σε τροποποίηση των εισοδηματικών κριτηρίων και της ηλικίας των κατοικιών ενώ απαγορεύεται οι δικαιούχοι να νοικιάζουν την κατοικία που θα αποκτήσουν μέσω του προγράμματος ΔΥΠΑ.

Αναλυτικότερα προβλέπεται:

Για την κάλυψη του εισοδηματικού κριτηρίου δεν θα απαιτείται πλέον να έχει δηλωθεί εισόδημα 10.000 ευρώ, αλλά θα μπορεί να προσμετράται και το τεκμαρτό εισόδημα στον υπολογισμό. Για παράδειγμα, ένας νέος που είχε 5.000 ευρώ εισόδημα από εργασία και τεκμαρτό εισόδημα 5.000 ευρώ από παραχώρηση κατοικίας ή από κατοχή αυτοκινήτου, θα μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα. Για την ηλικία του ακινήτου αρχικά αναφερόταν ότι θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον 15 έτη, αλλά με τη νέα προτεινόμενη ρύθμιση διευκρινίζεται ότι τα 15 έτη υπολογίζονται από τον χρόνο έκδοσης της άδειας και όχι από τον χρόνο αποπεράτωσης της κατασκευής.

Αυτό σημαίνει ότι τα ακίνητα που θα αποκτηθούν με το «Σπίτι μου» θα μπορούν να είναι νεότερα από 15 χρόνια.

Στην αιτιολογική σημειώνονται τα εξής:

Προβλέπεται ρητώς ότι το κατώτατο εισοδηματικό όριο, που τίθεται ως κριτήριο επιλεξιμότητας του υποψήφιου δανειολήπτη, λαμβάνεται υπόψη ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης του εισοδήματος καθώς και ότι το εν λόγω εισόδημα δύναται να είναι πραγματικό ή/και τεκμαρτό. Στόχος της ρύθμισης αυτής είναι να διευκρινιστεί η πηγή προέλευσης και η φύση του κατώτατου εισοδηματικού ορίου που τίθεται εκ του
νόμου.

Σημειωτέον, ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη ανάγκη για τα ανώτατα εισοδηματικά όρια, τα οποία καθορίζονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4756/2020, σχετικά με τη λήψη του επιδόματος θέρμανσης.

προβλέπεται ο διπλασιασμός της χρηματοδότησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) για τη χορήγηση των εν λόγω δανείων, η οποία από 375 εκατομμύρια ευρώ που ήταν αρχικά, θα ανέλθει συνολικά σε 750 εκατ. ευρώ.

Αυτή η αύξηση του ποσού κατά 375 εκατομμύρια ευρώ πραγματοποιείται κατόπιν της δέσμευσης του αρχικού ποσού και είναι απαραίτητη για την αποτελεσματικότερη συνέχιση του προγράμματος δανείων «Σπίτι μου» το οποίο έχει ήδη εξαιρετικά μεγάλο και θετικό αντίκτυπο στην αγορά ακινήτων και στους υποψήφιους δανειολήπτες.

καθορίζεται ότι κατά τη διάρκεια του δανείου απαγορεύεται η εκμίσθωση του αποκτώμενου ακινήτου, εκτός αν συναινεί η Δ.ΥΠ.Α. ή η αρμόδια Επιτροπή που συγκροτείται για τον συντονισμό της υλοποίησης και την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

Με τον τρόπο επομένως αυτόν τίθεται πλέον ρητά μια απαγόρευση που ήδη απορρέει από τον σκοπό χορήγησης του δανείου, ο οποίος έγκειται στην απόκτηση πρώτης α’ κατοικίας από τους δικαιούχους, έτσι ώστε να μην υπάρχει περιθώριο αμφιβολιών ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα.

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει ως προς την αναδρομική ισχύ των τροποποιήσεων αυτών, καθώς με τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατή η ενιαία αντιμετώπιση, καθώς και η ομοιόμορφη εφαρμογή των όρων του προγράμματος δανείων «Σπίτι μου». Το ακίνητο που αποκτάται αποτελεί ενιαία αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία ή μονοκατοικία, και η έκτασή του δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.).

Στα τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) δεν προσμετρώνται αυτά που αποτυπώνονται στο συμβόλαιο αγοράς ως παραρτήματα – παρακολουθήματα.

Το ακίνητο που αποκτάται βρίσκεται εντός οικιστικής περιοχής, επί οικοδομής, η οποία κατά τον χρόνο της αγοράς, όπως αναγράφεται στο σχετικό συμβόλαιο, έχει παλαιότητα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη από τον χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας.

Το ακίνητο αποκτάται κατά πλήρη κυριότητα από τον αγοραστή ή τους αγοραστές, αν πρόκειται για συζύγους ή για μέρη συμφώνου συμβίωσης, με κατανομή του ποσοστού κυριότητας μεταξύ τους ανάλογη με τη συμμετοχή καθενός από αυτούς στη δανειακή σύμβαση.

Κατά τη διάρκεια του δανείου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη οποιαδήποτε εμπράγματη σύμβαση που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή την επιβάρυνση του αποκτώμενου ακινήτου, πλην αυτής που απαιτείται για παροχή εξασφάλισης για το δάνειο, εκτός αν συναινούν η Δ.ΥΠ.Α. και το πιστωτικό ίδρυμα που χορηγεί το δάνειο.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του δανείου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη η εκμίσθωση του αποκτώμενου ακινήτου, εκτός αν συναινεί η αρμόδια Επιτροπή που συγκροτείται για τον συντονισμό της υλοποίησης και την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

Το δάνειο χρηματοδοτείται κατά 75% από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.). Για το ποσοστό του δανείου που χρηματοδοτείται από τη Δ.ΥΠ.Α. δεν οφείλεται τόκος. Το ύψος της αρχικής χρηματοδότησης της Δ.ΥΠ.Α. για τα δάνεια του παρόντος ανέρχεται 375.000.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα «Σπίτι μου» απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 25 – 39 ετών και προβλέπει την κάλυψη κατά 75% του τραπεζικού δανείου για την απόκτηση κατοικίας, όπως και των αντίστοιχων τόκων, από το κράτος.

Να σημειωθεί ότι ξεκίνησε η εκταμίευση των πρώτων στεγαστικών δανείων νέων μέσω του προγράμματος «Σπίτι μου».

Το πρόγραμμα «Σπίτι μου» υλοποιείται με ταχύτατους ρυθμούς και έχει τεράστια ανταπόκριση:

Υποβλήθηκαν συνολικά 36.544 αιτήσεις εκ των οποίων έχουν ήδη αξιολογηθεί 25.573, δηλαδή 7 στις 10 (70%) Από τις 25.573 αξιολογημένες αιτήσεις έλαβαν προέγκριση 17.606, δηλαδή σχεδόν 7 στις 10 (69%), ενώ οι υπόλοιπες απορρίφθηκαν καθώς δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις Από τις 17.066 προεγκρίσεις έχουν ήδη εγκριθεί 4.706 δάνεια, δηλαδή πάνω από 1 στις 4 (28%), καθώς έχει βρεθεί ακίνητο και έχει ξεκινήσει ο νομικός και τεχνικός έλεγχος, με μέσο όρο ποσού έγκρισης 104.896 € περίπου Το 62% των εγκεκριμένων δανείων αφορά αγορά πρώτης κατοικίας από ζευγάρια, ενώ το 87% αφορά δικαιούχους με ετήσιο εισόδημα έως 24.000 € Το 39% των εγκεκριμένων δανείων αφορά αγορά πρώτης κατοικίας στην Αττική και το 22% στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ 7% αφορά στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και 6% στη Δυτική Ελλάδα και στη Θεσσαλία αντίστοιχα

Πηγή: dikaiologitika.gr