ΣΕΡΡΕΣ

Δήμος Σερρών: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή με 29 θέματα

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Σερρών, θα γίνει δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, την Τρίτη 14  Ιουνίου 2022 και ώρα 13:00′ μ.μ., στην πρώην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της υπ΄ αριθ. 1/2022 μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Μηχανογράφησης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών,  καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης  αυτής, κατάρτιση των όρων διακήρυξης και της  περίληψης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια ειδών τεχνολογίας, πληροφορικής, φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων έτους 2022», προϋπολογισμού 98.765,00€ χωρίς ΦΠΑ και 122.468,00€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση  της  υπ΄ αριθ.  5/2022  μελέτης  του Τμήματος Προμηθειών  του  Δήμου  Σερρών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής, κατάρτιση των όρων διακήρυξης και της περίληψης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια επίπλων γραφείου και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 45.267,00€ χωρίς ΦΠΑ και 56.131,08€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση  της  υπ΄ αριθ.  2/2022  μελέτης  της  Διεύθυνσης  Καθαριότητας  του  Δήμου  Σερρών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής, κατάρτιση των όρων διακήρυξης και της περίληψης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 66.00,00€ χωρίς ΦΠΑ και 81.840,00€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 4ο:  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 132/2021 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής, κατάρτιση των όρων διακήρυξης και της περίληψης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ,  Ο.Τ. 637)», προϋπολογισμού 1.345.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 5ο:  Έγκριση της χρονικής παράτασης του έργου “Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην πόλη των Σερρών” και εξέταση της μετάθεσης των υπολειπόμενων εργασιών στο χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2022.

ΘΕΜΑ 6ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής  της υπηρεσίας  «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τη συμμετοχή του Δήμου Σερρών στην Φάση ΙΙ του δικτύου Space4people», σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.11δ του ν.4412/2016.

ΘΕΜΑ 7ο: Διαγραφή οφειλέτη  από τους χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του  Δήμου, δημότη μας, πράξεων βεβαίωσης δημοτικών φόρων, τελών δικαιωμάτων, εισφορών, προστίμων κ.λ.π. από τον εμφανιζόμενο ως οφειλέτη, λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπό τους.

ΘΕΜΑ 8ο: Διαγραφή οφειλέτη  από τους χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του  Δήμου, δημότη μας, πράξεων βεβαίωσης δημοτικών φόρων, τελών δικαιωμάτων, εισφορών, προστίμων κ.λ.π. από τον εμφανιζόμενο ως οφειλέτη, λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπό τους.

ΘΕΜΑ 9ο: Αποδοχή ή μη της τιμής μονάδος για οικοπεδικά τμήματα που οφείλει να αποζημιώσει τον Δήμο, λόγω προσκύρωσης, η ιδιοκτησία των κ.κ. Β.Ι. και Α. με κωδ. κτημ. 1604117 στο Ο.Π. 581  περιοχής “Ιμαρέτ-Άνω Καμενίκια”.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση της υπ’ αρ. 69/2022 απόφασης του Δ.Σ. ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών, με θέμα «Έγκριση 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Ν.Π. οικ. έτους 2022, ενημέρωση Δ.Σ. και λήψη απόφασης».

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση  μετακίνησης  του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ-4594 υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού, την 8η Ιουνίου 2022, με προορισμό την Θεσσαλονίκη, για την μετάβαση του υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Μητσίδη Παύλου στο συνεργείο Ήφαιστος, για την επισκευή υπερκατασκευής απορριμματοφόρου.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση  μετακίνησης  του  με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ-4521 υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού, την 8η Ιουνίου 2022, με προορισμό την Θεσσαλονίκη, για την μετάβαση του υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Δημητριάδη Άνθιμου στην εταιρεία Ήφαιστος, για την επισκευή της υπερκατασκευής του απορριμματοφόρου.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση  μετακίνησης  του  με  αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ-9547 υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού, την 8η Ιουνίου 2022, για την μεταφορά των υπαλλήλων του Δήμου μας κ. Μπέγου Κων/νου και κας Τσινίκα Μαρίας στη Θεσσαλονίκη, για να παραστούν στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 97,62€ με Φ.Π.Α., για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον κ. Κ. Π. του Σ.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 47,43€με Φ.Π.Α., για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον κ. Γ. Σ. του Ν.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 210,85€ με Φ.Π.Α., για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον κ. Γ. Ι. του Α.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 36,89€ με Φ.Π.Α., για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον κ. Ν. Α. του Α.

ΘΕΜΑ 18ο:   Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 24.676,00€ με Φ.Π.Α., για την έκδοση χρηματικού εντάλματος σύμφωνα με την αρ. Α874/2022 Απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 14.158,62€ με Φ.Π.Α., για την καταβολή αποζημίωσης στην κ. Δ. Μ. του Β., λόγω ρυμοτομίας στο Ο.Π. 751 στην περιοχή Πράξης Εφαρμογής «Αλιμπέκιοι».

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 136.012,00€ με Φ.Π.Α., για την καταβολή αποζημίωσης στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, λόγω ρυμοτομίας στο Ο.Π. 789 στην περιοχή Πράξης Εφαρμογής «Αλιμπέκιοι».

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση  εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 3.213,08€ με Φ.Π.Α., για την καταβολή αποζημίωσης στους κ.κ. Π. Η. και Π. Β., λόγω ρυμοτομίας στο Ο.Π. 192, σύμφωνα με την Πράξη τακτοποίησης.

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 23.808,00€ με Φ.Π.Α., για την παροχή εντολής σε εξωτερικούς δικηγόρους για νομική επεξεργασία θεμάτων που αφορούν σε διεκδίκηση φερόμενων ως δημοτικών ακινήτων ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή με τα κάτωθι ΚΑΕΚ, όπως αυτά περιγράφονται στο υπ’ αριθμ. Α1 Κεφάλαιο.

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 3.214,08€ με Φ.Π.Α., για την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης αυτόματου συστήματος εμφακέλωσης.

ΘΕΜΑ 24ο:  Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 2.498,10€ με Φ.Π.Α., για την 1η τροποποίηση σύμβασης για την υπηρεσία ταχυμεταφορών για τη μεταφορά επιστολών & μικροδεμάτων των υπηρεσιών του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 25ο:  Έγκριση  εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 37.038,80€ με Φ.Π.Α., για την υπηρεσία ταχυμεταφοράς επιστολών & μικροδεμάτων των υπηρεσιών του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 145,09€ με Φ.Π.Α., για τη δαπάνη ΔΕΔΔΗΕ για επέκταση/συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ.

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 706,80€ με Φ.Π.Α., για την προμήθεια δύο (2) ηλεκτρικών ψυγείων και μιας (1) ηλεκτρικής θερμάστρας για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση  πρακτικού  αξιολόγησης  προσφορών  για την “Εγκατάσταση Δικτύου Κάδων Ανακύκλωσης Αποβλήτων Ιματισμού”.

ΘΕΜΑ 29ο:  Έγκριση πρόσληψης δύο (2) δικηγόρων με πάγια αντιμισθία, με σύμβαση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου, στον Δήμο Σερρών.