ΣΕΡΡΕΣ

Πρόστιμο στον δήμο Αμφίπολης για ρύπανση του περιβάλλοντος

Από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ επεβλήθη πρόστιμο στον δήμο Αμφίπολης. Συγκεκριμένα:

ΘΕΜΑ: Επιβολή διοικητικών κυρώσεων βάσει του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και της ΚΥΑ αρ. 11936/836/2019 στον Δήμο Αμφίπολης για παράβαση της
περιβαλλοντικής νομοθεσίας που αφορά στη λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του οικισμού Νέα Κερδύλλια.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε:
Α. Την επιβολή προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν.1650/86 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σύμφωνα με το άρθρο 13 της ΚΥΑ αρ. 11936/836/2019, συνολικού ύψους τριών χιλιάδων εφτακοσίων πενήντα ευρώ #3.750# € στον Δήμο Αμφίπολης (ΑΦΜ: 800246874, ΔΟΥ Σερρών) για τις παρακάτω παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας:

1. Πρόκληση ρύπανσης του περιβάλλοντος λόγω διάθεσης των υγρών αποβλήτων (αστικών λυμάτων) του οικισμού των Νέων Κερδυλλίων σε επιφανειακό αποδέκτη μετά από πλημμελή επεξεργασία στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του προαναφερθέντος οικισμού με επακόλουθο την υπέρβαση των επιτρεπτών ορίων διάθεσης λυμάτων της υπ’ αρ. 873/2010 (ΦΕΚ 711/Δ’/31-12-2010)

Απόφασης Νομάρχη Σερρών «Καθορισμός χρήσεων των νερών του ποταμού Στρυμόνα, της λίμνης Κερκίνης, των χειμάρρων, τάφρων και λοιπών υγρών αποδεκτών του νομού Σερρών, και καθορισμός ειδικών όρων για τη διάθεση λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων σε κάθε αποδέκτη του νομού Σερρών», με αποτέλεσμα να προκαλείται αλλοίωση των φυσικοχημικών και βιολογικών χαρακτηριστικών των επιφανειακών νερών και ρύπανση του φυσικού περιβάλλοντος μικρής κλίμακας αλλά συνεχούς διάρκειας, καθώς επίσης και προβλήματα στην δημόσια υγεία με τη δημιουργία δυσοσμιών και την εμφάνιση ανθυγιεινών εστιών κατά παράβαση του άρθρου 10 του Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160 Α/18-10-86) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Το σκεπτικό και η απόφαση εδώ:

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%910%CE%9B7%CE%9B%CE%9B-%CE%9526?inline=true