ΣΕΡΡΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δήμος Αμφίπολης: Οι νέοι αντιδήμαρχοι και οι αρμοδιότητές τους

Με απόφασή του, ο Δήμαρχος Αμφίπολης Στέργιος Φραστανλής ορίζει τους κατωτέρω συµβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδηµάρχους του ∆ήµου Αµφίπολης, από 01-09-2021 και µε θητεία για ένα (1) έτος, εντός της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου και µεταβιβάζει σε αυτούς συγκεκριµένες αρµοδιότητες ως εξής:

Α1. Ορίζει έµµισθο Αντιδήµαρχο τον κ. Χαρισιάδη ∆ηµήτριο του ∆ηµητρίου και του
µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:
α. καθ’ ύλην:
Οικονοµίας.
∆ιαχείρισης φυσικών και ενεργειακών πόρων του ∆ήµου.
Την υπογραφή όλων των καταστάσεων µισθοδοσίας του πάσης φύσεως προσωπικού.
Την υπογραφή των αποφάσεων χορήγησης αδειών του πάσης φύσεως προσωπικού του ∆ήµου.
Παιδείας-Εποπτείας σχολικών µονάδων του ∆ήµου.
Πληροφόρησης του Πολίτη.
β. την άσκηση κατά τόπον αρµοδιοτήτων που αφορούν την ∆ηµοτική Ενότητα Πρώτης και την υπογραφή των αντίστοιχων διοικητικών πράξεων που σχετίζονται µε τις ανατιθέµενες αρµοδιότητες και συγκεκριµένα:
Τον έλεγχο και την εποπτεία της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη δηµοτική ενότητα Πρώτης.
Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στην ως άνω δηµοτική ενότητα.
Την µέριµνα για την εύρυθµη λειτουργία του εξοπλισµού και των υποδοµών.
Τη συνεργασία µε τα Συµβούλια των Κοινοτήτων Πρώτης, Κρηνίδας και µε τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αγγίστας.
Την υπογραφή µε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δηµοτικής ενότητας πλην της υπογραφής πιστοποιητικών ∆ηµοτολογίου και βεβαιώσεων µονίµου κατοικίας, επειδή τα εν λόγω εκδίδονται µόνο από την έδρα του ∆ήµου (Εγκύκλιος 28/Α.Π.44133/24.8.2018).
Τον έλεγχο και την εποπτεία των αδειοδοτήσεων και των εµπορικών δραστηριοτήτων (καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, υπαίθριες δραστηριότητες) της ∆ηµοτικής Ενότητας Πρώτης.
Την υπογραφή των αδειών όλων των εµπορικών δραστηριοτήτων της ∆ηµοτικής Ενότητας Πρώτης.
Την υπογραφή µε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου, βεβαιώσεων ζωής και πιστοποιητικών συντήρησης συγγενών εργαζοµένων στο εξωτερικό που αφορούν τη ∆.Ε. Πρώτης.
Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής πολιτών και τη θεώρηση αντιγράφων από το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο.

Α2. Ορίζει έµµισθο Αντιδήµαρχο τον κ. Κουτούζογλου Αντώνιο του Κυριάκου και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:
α. καθ’ ύλην:
Αγροτικής Ανάπτυξης.
Ύδρευσης.
Άρδευσης.
β. την άσκηση κατά τόπον αρµοδιοτήτων που αφορούν την ∆ηµοτική Ενότητα
Ροδολίβους και την υπογραφή των αντίστοιχων διοικητικών πράξεων που σχετίζονται µε
τις ανατιθέµενες αρµοδιότητες και συγκεκριµένα:
Τον έλεγχο και την εποπτεία της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη δηµοτική ενότητα Ροδολίβους.
Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στην ως άνω δηµοτική ενότητα.
Την µέριµνα για την εύρυθµη λειτουργία του εξοπλισµού και των υποδοµών.
Τη συνεργασία µε τα Συµβούλια των κοινοτήτων Ροδολίβους, Μικρού Σουλίου και µε τον Πρόεδρο της Κοινότητας ∆οµίρου.
Τον έλεγχο και την εποπτεία των αδειοδοτήσεων και των εµπορικών δραστηριοτήτων (καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, υπαίθριες δραστηριότητες) της ∆ηµοτικής Ενότητας Ροδολίβους.
Την υπογραφή των αδειών όλων των εµπορικών δραστηριοτήτων της ∆ηµοτικής Ενότητας Ροδολίβους.
Την υπογραφή µε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται στις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στην ∆ηµοτική Ενότητα Ροδολίβους (εκτός από την υπογραφή πιστοποιητικών ∆ηµοτολογίου και βεβαιώσεων µόνιµης κατοικίας επειδή τα εν λόγω εκδίδονται µόνο από την έδρα του ∆ήµου σύµφωνα µε την εγκύκλιο 28/αριθ.πρωτ. 44133/24-08-2018).
Την υπογραφή µε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου, βεβαιώσεων ζωής και πιστοποιητικών συντήρησης συγγενών εργαζοµένων στο εξωτερικό που αφορούν τη ∆.Ε. Ροδολίβους.
Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής πολιτών και τη θεώρηση αντιγράφων από το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο.

Α3. Ορίζει έµµισθο Αντιδήµαρχο την κα Πατσιά Ελένη του Κωνσταντίνου και της µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:
α. καθ’ ύλην:
Τεχνικών Έργων – Τεχνικής Υπηρεσίας.
Φωτισµού (Φ.Ο.Π.)
Αποχέτευσης
Τέλεσης Πολιτικών Γάµων.
β. την άσκηση κατά τόπον αρµοδιοτήτων που αφορούν την ∆ηµοτική Ενότητα Αµφίπολης και την υπογραφή των αντίστοιχων διοικητικών πράξεων που σχετίζονται µε τις ανατιθέµενες αρµοδιότητες και συγκεκριµένα:
Τον έλεγχο και την εποπτεία της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη δηµοτική ενότητα Αµφίπολης.
Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στην ως άνω δηµοτική ενότητα.
Την µέριµνα για την εύρυθµη λειτουργία του εξοπλισµού και των υποδοµών.
Τη συνεργασία µε τα Συµβούλια των Κοινοτήτων Παλαιοκώµης,Μεσολακκιάς, Νέων Κερδυλλίων και µε τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αµφίπολης.
Την υπογραφή µε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δηµοτικής ενότητας πλην της υπογραφής πιστοποιητικών ∆ηµοτολογίου και βεβαιώσεων µονίµου κατοικίας, επειδή τα εν λόγω εκδίδονται µόνο από την έδρα του ∆ήµου (Εγκύκλιος 28/Α.Π.44133/24.8.2018)
Τον έλεγχο και την εποπτεία των αδειοδοτήσεων και των εµπορικών δραστηριοτήτων (καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, υπαίθριες δραστηριότητες) της ∆ηµοτικής Ενότητας Αµφίπολης.
Την υπογραφή των αδειών όλων των εµπορικών δραστηριοτήτων της ∆ηµοτικής Ενότητας Αµφίπολης.
Την υπογραφή µε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου βεβαιώσεων ζωής και πιστοποιητικών συντήρησης συγγενών εργαζοµένων στο εξωτερικό που αφορούν τη ∆.Ε. Αµφίπολης.
Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής πολιτών και τη θεώρηση αντιγράφων από το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο.

Α4. Ορίζει έµµισθο Αντιδήµαρχο τον κ. Παπαδόπουλο Ιορδάνη του Γεωργίου και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:
α. καθ’ ύλην:
Πολιτικής προστασίας.
Περιβάλλοντος-Καθαριότητας πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων.
Μηχανηµάτων και συντήρησης υποδοµών του ∆ήµου.
Αποκοµιδή Απορριµµάτων και Ανακύκλωσης του ∆ήµου.
Γραφείο Κίνησης Οχηµάτων του ∆ήµου.
β. την άσκηση κατά τόπον αρµοδιοτήτων που αφορούν την ∆ηµοτική Ενότητα
Κορµίστας και την υπογραφή των αντίστοιχων διοικητικών πράξεων που σχετίζονται µε τις ανατιθέµενες αρµοδιότητες και συγκεκριµένα:
Τον έλεγχο και την εποπτεία της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη δηµοτική ενότητα Κορµίστας.
Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στην ως άνω δηµοτική ενότητα.
Την µέριµνα για την εύρυθµη λειτουργία του εξοπλισµού και των υποδοµών.
Τη συνεργασία µε τα Συµβούλια των Κοινοτήτων Κορµίστας, Νέας Μπάφρας,
Ηλιοκώµης και τον Πρόεδρο της Κοινότητας Συµβολής.
Την υπογραφή µε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δηµοτικής ενότητας πλην της υπογραφής πιστοποιητικών ∆ηµοτολογίου και βεβαιώσεων µονίµου κατοικίας, επειδή τα εν λόγω εκδίδονται µόνο από την έδρα του ∆ήµου (Εγκύκλιος 28/Α.Π.44133/24.8.2018).
Τον έλεγχο και την εποπτεία των αδειοδοτήσεων και των εµπορικών δραστηριοτήτων (καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, υπαίθριες δραστηριότητες) της ∆ηµοτικής Ενότητας Κορµίστας.
Την υπογραφή των αδειών όλων των εµπορικών δραστηριοτήτων της ∆ηµοτικής Ενότητας Κορµίστας.
Την υπογραφή µε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου βεβαιώσεων ζωής και πιστοποιητικών συντήρησης συγγενών εργαζοµένων στο εξωτερικό που αφορούν τη ∆.Ε.Κορµίστας.
Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής πολιτών και τη θεώρηση αντιγράφων από το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο.

Α5. Ορίζει άµισθο Αντιδήµαρχο τον κ. Βίτσιο ∆ήµο του Νικολάου και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:
α. καθ’ ύλην:
Πολιτισµού-Τουρισµού
β. Του αναθέτει χωρίς αµοιβή την εποπτεία των υπηρεσιών και το συντονισµό των
δράσεων όπως κάτωθι περιγράφονται:
• την Τουριστική Προβολή του ∆ήµου και την Ανάδειξη των αρχαιοτήτων του Αρχαιολογικού Πάρκου Αµφίπολης µε αρµοδιότητα την µέριµνα για την ανάδειξη και φύλαξη των Αρχαιολογικών χώρων και των αρχαιοτήτων της περιοχής του ∆ήµου (επισκέψεις σχολείων ,ενηµερωτικές εκδηλώσεις, έκδοση εντύπων κ.λ.π.), τη συνεργασία για τα ζητήµατα αυτά µε συναρµόδιες κρατικές αρχές, σωµατεία, φορείς κ.λ.π. (ιδίως για τη συντήρηση και αποκατάστασή τους)
• εξουσιοδοτείται για την υπογραφή «Με εντολή ∆ηµάρχου» των σχετικών µε τα ανωτέρω θέµατα εγγράφων (πλην χρηµατικών ενταλµάτων).

Β. Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Χαρισιάδης ∆ηµήτριος του ∆ηµητρίου, που αναπληρώνει τον ∆ήµαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ∆ηµάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήµαρχο κα Πατσιά Ελένη του Κωνσταντίνου.

Γ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Αντιδηµάρχου οι ανατιθέµενες αρµοδιότητες αυτού ασκούνται από τον ∆ήµαρχο.

∆. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος της Αντιδηµάρχου κας Πατσιά Ελένης, ως καθ΄ύλην αρµόδιας τέλεσης Πολιτικών Γάµων, η αρµοδιότητα τέλεσης των Πολιτικών Γάµων θα ασκείται από τον Αντιδήµαρχο κο Χαρισιάδη ∆ηµήτριο.

E. Ορίζει τον κάτωθι δηµοτικό σύµβουλο της πλειοψηφίας ως Εντεταλµένο ∆ηµοτικό Σύµβουλο του ∆ήµου Αµφίπολης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 44 παρ. 3 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ Α΄138/2011) και του αναθέτει χωρίς αµοιβή την εποπτεία των υπηρεσιών και το συντονισµό των δράσεων όπως κάτωθι περιγράφονται:

I. Ο δηµοτικός σύµβουλος Μπαχαρόπουλος Μπαχάρης του Γεωργίου ορίζεται Εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος µε αρµοδιότητες σε θέµατα νεολαίας, νέων τεχνολογιών, την εισαγωγή ψηφιακών και άλλων καινοτοµιών στη λειτουργία της ∆ηµοτικής Αρχής την µέριµνα αναβάθµισης, συντήρησης, αντικατάστασης του λογισµικού και των ψηφιακών/λειτουργικών/ηλεκτρονικών εφαρµογών, υιοθέτησης νέων εφαρµογών(ιδίως στην εξυπηρέτηση του πολίτη) και εξουσιοδοτείται για την υπογραφή,«Με εντολή ∆ηµάρχου», των σχετικών µε τα ανωτέρω θέµατα εγγράφων και της ως άνω Υπηρεσίας (Γραφείο εξυπηρέτησης του πολίτη)(πλην χρηµατικών ενταλµάτων).