Αυτά είναι τα βασικά σημεία της ομιλίας του Αλ. Χαρίτση στις Σέρρες

Αυτά είναι τα βασικά σημεία της ομιλίας του Αλ. Χαρίτση στις Σέρρες

Σε πανελλαδική αποχή 17 και 18/5 οι δικηγόροι
Αγρότης σκοτώθηκε από μηχάνημα ποτίσματος
Η Ελπίδα Σκουτάρεως έτοιμη για τον τελικό του Κυπέλλου Ερασιτεχνών Ελλάδας και τη Γ’ Εθνική

• Πορεία της οικονομίας/Αναπτυξιακό σχέδιο
– Για πρώτη φορά στα χρόνια της κρίσης, σαφείς ενδείξεις βελτίωσης
– Όλες οι προσπάθειές μας στην ίδια κατεύθυνση, για μια ανάπτυξη σε στέρεες βάσεις, δίκαιη και βιώσιμη
– Πέρα από τη στήριξη επιμέρους τομέων, προσπαθούμε να στήσουμε αλυσίδες αξίας: να συνδέσουμε την πρωτογενή παραγωγή με τη μεταποίηση και τη διάθεση των προϊόντων. Οπότε να εξασφαλίσουμε αγορές και χρήσεις για τα προϊόντα των αγροτών της χώρας μας.
Για πρώτη φορά στα χρόνια της κρίσης υπάρχουν σαφείς ενδείξεις βελτίωσης για την πορεία της οικονομίας. H κυβέρνηση προχωρά συντονισμένα και με σχέδιο, ώστε η ελληνική οικονομία να πετύχει δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη, χωρίς αποκλεισμούς, βασισμένη σε στέρεες βάσεις. Για αυτόν τον λόγο ο αγροτικός πυλώνας αποτελεί συστατικό στοιχείο της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας.

• Υπουργείο Οικονομίας (για μεταποίηση και επιχειρηματικότητα)
– ΕΣΠΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» – ΕΠΑΝΕΚ)
o Ο τομέας της αγροδιατροφής είναι ένας από τους οχτώ τομείς προτεραιότητας
Όσον αφορά το σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ο αγροδιατροφικός τομέας είναι ένας από τους οκτώ στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ ενώ παράλληλα αποτελεί έναν από τους δύο τομείς προτεραιότητας του νέου Αναπτυξιακού Νόμου. Πέρα από τη στήριξη επιμέρους τομέων, προωθείται η δημιουργία και ενίσχυση αλυσίδων αξίας, ώστε να συνδεθεί η πρωτογενής παραγωγή με τη μεταποίηση και τη διάθεση των προϊόντων, την εξωστρέφεια και μέσω αυτών να εξασφαλιστούν αγορές και χρήσεις για τα προϊόντα των αγροτών της χώρας μας.
o Σύντομα ο β’ κύκλος της δράσης για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα και η δράση για την αναβάθμιση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (μπορούν σε αυτές να ενταχθούν σχέδια στον τομέα της αγροδιατροφής).
– Αναπτυξιακός Νόμος
o Έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
o Η αγροδιατροφή ο ένας από τους δύο τομείς προτεραιότητας (ο άλλος η έρευνα/τεχνολογία)
o Μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να υπαχθούν στα καθεστώτα και επενδυτικά σχέδια που αφορούν τον πρωτογενή τομέα της γεωργικής παραγωγής
o Στο Νομό Σερρών, πάνω από τη μισή έκταση του Νομού (και πάνω από το 60% του πληθυσμού) έχει ενταχθεί στις ειδικές περιοχές (ένα από τα κριτήρια που δίνουν προβάδισμα σε επενδυτικά σχέδια)
Στον Αναπτυξιακό Νόμο δίνεται έμφαση στις επενδύσεις και τα επιχειρηματικά σχέδια μικρομεσαίων επιχειρήσεων ειδικά στους τομείς της αγροδιατροφής και της έρευνας – τεχνολογίας. Υπό προϋποθέσεις, μπορούν να υπαχθούν στα καθεστώτα του Αναπτυξιακού και επενδυτικά σχέδια που αφορούν τον πρωτογενή τομέα της γεωργικής παραγωγής, σε αντίθεση με ότι συνέβαινε επί δεκαετίες στη χώρα, με τον πλήρη αποκλεισμό του τομέα από τέτοιες ενισχύσεις.
– Εθνικό σκέλος του ΠΔΕ
o Αυξήσαμε και αυξάνουμε σταδιακά τον προϋπολογισμό του, παρά τις δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες
o Επιτρέπει να υλοποιούνται έργα χρήσιμα για τις τοπικές κοινωνίες που δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από άλλες πηγές
– Χρηματοδοτικά εργαλεία
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχει δημιουργήσει, δίνει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Τα καινοτόμα αυτά χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως το Equifund, απευθύνονται εντέλει και σε επιχειρήσεις στον τομέα της αγροδιατροφής.
o Πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση
o Απευθύνονται (π.χ. Equifund) ιδιαίτερα και σε επιχειρήσεις στον τομέα της αγροδιατροφής.
• Πρωτογενής τομέας
– Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), με προϋπολογισμό 6 δισ. ευρώ
– Βασικός στόχος η στήριξη συνολικά του αγροδιατροφικού συστήματος (όλα τα στάδια) και συνολικά των αγροτικών περιοχών.
Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ ειδικά για την πρωτογενή παραγωγή με προϋπολογισμό ύψους σχεδόν 6 δις ευρώ και υλοποιείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο βασικός στόχος του ΠΑΑ είναι η στήριξη συνολικά του αγροδιατροφικού συστήματος σε όλα τα στάδια παραγωγής και συνολικά των αγροτικών περιοχών της χώρας.
– Δράσεις που έχουν προκηρυχθεί:
o Εξισωτική αποζημίωση για ορεινές και μειονεκτικές περιοχές
o πρόγραμμα εγκατάστασης νέων γεωργών οι προτάσεις για το οποίο λήγουν τη Δευτέρα
o προγράμματα τοπικής ανάπτυξης (LEADER)
– Νέες δράσεις που θα προκηρυχθούν το αμέσως επόμενο διάστημα:
o Βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία
o Κατάρτιση νέων γεωργών
o πρόγραμμα μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων
o Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών
• Όλες μας οι πρωτοβουλίες – μέσα από το ΕΣΠΑ και τα άλλα εργαλεία του Υπουργείου Οικονομίας ή μέσα από το ΠΑΑ – σχεδιάζονται ώστε να είναι συμπληρωματικές μεταξύ τους. Κινούμαστε με ένα ενιαίο σχέδιο.
Η κυβέρνηση συνολικά, τόσο μέσω του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης όσο και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δίνει έμπρακτα έμφαση στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και της αγροτικής παραγωγής. Για αυτό το λόγο έχουν σχεδιασθεί και υλοποιούνται πλέον συγκεκριμένα προγράμματα που δρουν συμπληρωματικά και συνδυαστικά, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν. Οι δράσεις αυτές ενισχύονται μέσα από τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο και το νέο ΕΣΠΑ -τόσο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ) όσο και του ΠρογράμματοςΑγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) .Για πρώτη φορά στα χρόνια της κρίσης η κυβέρνηση επιλέγει να αυξήσει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, παρά τις δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες. Οι πόροι κατευθύνονται στην ελληνική περιφέρεια, για δράσεις και έργα που δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από άλλες πηγές, σε συνεργασία με με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους συλλογικούς φορείς.
• Ενδεικτικά έργα που υλοποιούνται στην περιοχή των Σερρών:
– Από το ΠΑΑ χρηματοδοτούνται η βελτίωση του αρδευτικού δικτύου της πεδιάδας Σερρών (π/υ 1,2 εκατ. ευρώ) και η ολοκλήρωση του αρδευτικού δικτύου Νεοχωρίου (π/υ 0,5 εκατ. ευρώ)
Από το ΠΔΕ (συνολικά εθνικά και συγχρηματοδοτούμενα) χρηματοδοτήσαμε στα δύο χρόνια της κυβέρνησης έργα 60 εκατ. ευρώ (5 εκατ. ευρώ περισσότερα το 2016)

COMMENTS

WORDPRESS: 0